Skip to content

Politica privind protecția datelor cu caracter personal

Confidențialitatea datelor cu caracter personal și utilizarea cookie-urilor

CCSI – Model de intervenție în procesul de incluziune și abilitare a romilor respectă regimul de utilizare a datelor cu caracter personal conform regulamentului GDPR al Uniunii Europene.

Asociația ActiveWatch acționează în calitate de operator de date cu caracter personal în cadrul proiectului CCSI – Model de intervenție în procesul de incluziune și abilitare a romilor, care include și activitatea de pe domeniul web: servicii-integrate.ro

Persoana juridică Asociația ActiveWatch, înregistrată la Registrul comerțului cu nr C.I.F.: RO18912239, sediul social: str. Ion Bibicescu, nr. 13, Sector 1, București. Asociația ActiveWatch adoptă și aplică direct prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, cunoscut și ca GDPR (General Data Protection Regulation), care a intrat în vigoare în toate statele membre ale Uniunii Europene. În acest sens, se vor prelucra datele personale ale vizitatorilor doar în scopuri clar definite, precum facilitarea utilizării website-ului și a informațiilor expuse în cadrul acestuia, dar doar în cazul în care vizitatorii și-au exprimat acceptul în acest sens.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică privind protecția datelor cu caracter personal pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul unei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii privind protecția datelor cu caracter personal și vom notifica persoanele vizate cu privire la apariția unor modificări, fiind necesar acordul acestora cu privire la modificările aduse. Pentru informații suplimentare utilizatorii se pot adresa la adresa de email: office@activewatch.ro

Terminologie

 • Date cu caracter personal – înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”, „vizitator”, „utilizator”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
 • Categorii speciale de date cu caracter personal – date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opinii politice, convingeri religioase sau filosofice sau apartenența sindicală și prelucrarea datelor genetice, date biometrice în scopul identificării unice a unei persoane fizice, date privind sănătatea sau date privind viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice.
 • Operator de date (Controller) – persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau alt organism care, singur sau în comun cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
 • Persoana vizată – orice persoană vie, denumit și „vizitator”, „utilizator”, care face obiectul datelor cu caracter personal deținute de Asociația ActiveWatch și terțele părți ca urmare a implementării proiectului CCSI.
 • Prelucrare – orice operațiune sau set de operațiuni care vizează date personale sau seturi de date cu caracter personal, indiferent dacă sunt sau nu sunt realizate prin mijloace automate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea, modificarea, recuperarea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispoziție prin alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea acestora.
 • Consimțământ – al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.
 • Parte terță – înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.

Datele personale sunt acele informații prin care un vizitator poate fi identificat în mod direct sau indirect.

Categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrării la nivelul activităților din cadrul proiectului CCSI sunt următoarele:

 • Nume, prenume;
 • Date specifice despre locul de domiciliu/reședință și cel de naștere sau alte date de localizare;
 • Număr de telefon, email;
 • Funcție, profesie, angajator;
 • Stare civilă, origine rasială sau etnică, condiții de trai, nivelul de școlarizare sau studiu în curs/terminat;
 • Elemente specifice de identificare fizică, fiziologică, genetică, psihică, economică, culturală sau socială;
 • Adresă IP, tipul de browser utilizat;
 • Alte categorii de date cu caracter personal sau categorii speciale de date cu caracter personal.

În plus, pentru a îmbunătăți în mod recurent activitatea implementată în cadrul proiectului, Asociația ActiveWatch poate solicita uneori informații privind experiența vizitatorilor sau a persoanelor din cadrul proiectului. Aceste informații pot fi comentarii, sugestii sau recomandări.

În anumite situații, Asociația ActiveWatch poate colecta datele vizitatorilor prin mijloace automate. De exemplu, datele personale pot fi colectate prin intermediul cookie-urilor sau atunci când vizitatorul interacționează cu funcționalități ale website-ului, parteneri ai proiectului sau pagini ale mediilor sociale ale partenerilor de proiect sau ale proiectului în sine. Diverse date personale, provenite din medii diferite, pot fi combinate pentru a deservi interesele utilizatorului într-un mod personalizat și legitim.

Datele cu caracter personal sunt necesare în cadrul proiectului CCSI în vederea desfășurării activităților asumate și în vederea identificării persoanelor care operează în cadrul proiectului. Dacă utilizatorii sau persoane implicate în cadrul proiectului exprimă acordul cu privire la Politica privind protecția datelor cu caracter personal acestea sunt de acord să primească de la partenerii proiectului sau echipa de proiect notificări cu privire la actualizări, noutăți și informații cuprinzând date de interes privind desfășurarea proiectului și sunt de acord cu prelucrarea datelor personale pe perioada de implementare a proiectului, precum și pe perioada extinsă de sustenabilitate a acestuia. Notificările și informațiile pot fi transmise prin orice fel de canale de comunicare precum, dar nu limitat la: email, mesaj, SMS, apel telefonic.

Atunci când website-ul CCSI solicită vizitatorului acordul pentru prelucrare, acesta are două opțiuni: “Accept” sau “Detalii”. Consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal poate fi obținut și prin semnarea unor acorduri fizice sau digitale separate de entitatea reprezentată de website-ul proiectului.

Doar dacă există acord în acest sens, Asociația ActiveWatch va prelucra datele personale cu scopul de informa cu privire la activități sau evenimente speciale din cadrul proiectului, precum și pentru finalizarea documentației ce este necesară pentru implementarea proiectului. Continuarea utilizării website-ului CCSI reprezintă acordul utilizatorului cu privire la Politica privind protecția datelor cu caracter personal.

Vizitatorul are drepturi specifice în ceea ce privește protecția datelor, iar Asociația ActiveWatch asigură un mediu care facilitează exercitarea acestora (dreptul de acces, de rectificare, de obiecție, de ștergere, de primire a datelor personale sau de depunere a unei reclamații).

Asociația ActiveWatch ia măsuri de precauție necesare pentru a asigura vizitatorul că drepturile sale de protecție a datelor sunt respectate corespunzător.

Vizitatorul are dreptul:

 • să acceseze datele sale personale, să le modifice, să le restricționeze, să își retragă acordul sau să se opună prelucrării acestora sau să solicite ștergerea acestora;
 • să acceseze datele sale personale sau să solicite Asociației ActiveWatch transmiterea lor către o altă societate (dreptul de portabilitate);
 • să dezactiveze anumite tipuri de colectare sau utilizare a datelor sale, inclusiv utilizarea anumitor cookie-uri și tehnologii similare;
 • să depună o reclamație la autoritatea de supraveghere competentă – în România aceasta este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal (ANSPDCP);
 • să solicite Asociației ActiveWatch să corecteze orice inexactități din datele sale personale.

Vizitatorul își poate exercita oricare din drepturile anterior menționate prin transmiterea unei solicitări la adresa de e-mail office@activewatch.ro sau a unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: str. Ion Bibicescu, nr. 13, Sector 1, București.

Aceste drepturi pot fi limitate, în anumite circumstanțe definite prin lege (de exemplu, în cazul semnării unor contracte în cadrul proiectului). Astfel de restricții vor fi verificate individual și vor fi comunicate vizitatorului sau beneficiarului în mod corespunzător.

Asociația ActiveWatch va comunica datele personale ale vizitatorului sau a unor membrii din cadrul proiectului unor terțe părți care sunt implicați direct sau relevanți pentru implementarea proiectului CCSI, precum:

 • Parteneri: datele pot comunica între entitățile partenere din cadrul proiectului;
 • Autorități publice: datele pot fi comunicate sau transmise către autoritățile care monitorizează sau prezintă interes față de proiectul aflat în implementare;
 • Alți furnizori de servicii care furnizează servicii pentru sau în cadrul proiectului CCSI.

Stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează pe teritoriul Uniunii Europene. În cazul în care datele cu caracter personal sunt transmise în mod neautomat către entități din afara Uniunii Europene se va asigura respectarea Politicii privind protecția datelor cu caracter personal. Operatorul de date cu caracter personal nu poate răspunde direct pentru datele transmise automat către entități din afara Uniunii Europene, dar va asigura respectarea regulamentului GDPR dacă sesizează nereguli în acest sens.

Asociația ActiveWatch aplică măsuri de siguranță adecvate pentru a garanta siguranța datelor personale ale vizitatorilor și are implementate perioade specifice, pentru ca datele personale să fie păstrate atât cât este necesar pentru îndeplinirea scopului declarat.

  Păstrarea datelor

Asociația ActiveWatch va păstra datele personale atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopului declarat, luând în considerare nevoia de a răspunde la întrebări sau de a rezolva probleme, de a implementa activități din cadrul proiectului sau îmbunătățite și de a respecta cerințele legale aplicabile. Prin urmare, Asociația ActiveWatch poate păstra datele personale pentru o perioadă rezonabilă de timp după ultima interacțiune a vizitatorilor cu Asociația ActiveWatch și CCSI, în conformitate cu legislația în vigoare.

Atunci când datele personale ale vizitatorilor nu mai sunt necesare scopului pentru care au fost colectate și nu există obligația legală de a fi păstrate, Asociația ActiveWatch le va distruge sau șterge într-un mod sigur.

Cookie-urile sunt fișiere text care conțin informații, fiind descărcate pe computerul vizitatorului sau pe orice alt dispozitiv utilizat pentru accesarea website-urilor care utilizează cookie-uri. Browser-ul web trimite aceste cookie-uri înapoi la website la fiecare vizită ulterioară, astfel încât să poată recunoaște conexiunea și să-și amintească lucruri precum preferințele de utilizator, progres, pagini vizitate, input text ce nu a fost trimis etc. Mai multe informații despre modulele cookie sunt disponibile prin accesarea website-ului următor: http://www.aboutcookies.org/

Cookie-uri plasate de Asociația ActiveWatch

Acest site poate oferi servicii de newsletter sau notificări cu privire la notificări, iar în acest caz cookie-urile pot „memora” dacă un vizitator este înregistrat sau dacă este necesară afișarea anumitor notificări specifice vizitatorilor abonați sau neabonați.

Dacă sunt transmise date prin intermediul formularelor de contact sau a formularelor de înregistrare /autentificare de pe website, cookie-urile pot înregistra datele de utilizator pentru viitoare instanțe de comunicare.

  Email tracking

Cu consimțământul vizitatorilor, putem utiliza tehnologiile de monitorizare a e-mail-ului (email tracking technology) pentru a colecta informații cu privire la interacțiunile vizitatorilor cu mail-urile sau conținutul mail-urilor transmise de către Asociația ActiveWatch sau terțe părți cu referire la proiectul CCSI. De asemenea, putem utiliza și monitorizarea Facebook pixel (Facebook pixel tracking) în cadrul mail-urilor în vederea personalizării modului de plasare a informațiilor către vizitatori.

  Google Marketing Platform/Google Analytics

Website-ul utilizează Google Analytics: un serviciu de analiză web oferit de Google care utilizează cookie-urile. Dacă un vizitator accesează anumite pagini de pe website, se stochează următoarele date:

 • Doi bytes din adresa IP a sistemului de accesare a utilizatorului
 • Informații despre sistemul de operare a sistemului de accesare
 • Informații despre browser
 • Site-ul accesat
 • Site-ul de pe care utilizatorul a accesat site-ul nostru
 • Sub-paginile accesate de pe site-ul accesat
 • Durata șederii pe site
 • Data și ora vizitării site-ului

Informațiile generate de aceste fișiere text despre modul în care a fost utilizat site-ul sunt transmise unui server Google și stocate pe el. Google va folosi aceste informații ca să evalueze modul de utilizare a website-ului, să întocmească rapoarte despre activitatea de pe website pentru operatorii de website-uri și să ofere și alte servicii legate de activitatea de pe website și utilizarea internetului. Dacă prin lege se cere ca aceste informații să fie procesate de terțe părți în numele lui Google, Google va oferi aceste informații terțelor părți. Utilizarea lor este anonimă și se face sub pseudonim. Mai multe informații găsiți direct pe Google.

Dacă nu vreți ca Google Analytics să aibă acces la modul în care utilizați site-urile, instalați în browser-ul vostru Dacă vizitatorii nu doresc ca Google Analytics să aibă acces la informații despre modul de utilizare al website-urilor, aceștia trebuie să intaleze în browser un add-on de dezactivare. Mai multe informații despre cookie-urile Google Analytics sunt disponibile prin accesarea website-ului următor: https://policies.google.com/privacy

  Google Ads

Unele module cookie vor fi activate în momentul în care vizitatorii interacționează cu anunțurile promovate prin intermediul Google Ads. Acestea permit analizarea conversiile realizate de vizitatori după vizionarea website-ului și ajută la îmbunătățirea procesului de promovare. Mai multe informații despre cookie-urile Google Ads sunt disponibile prin accesarea website-ului următor: https://policies.google.com/privacy

  Facebook Custom Audicences

În cazul în care promovarea proiectului sau derularea implementării proiectului va necesita utilizarea instrumentelor de promovarea sau comunicare oferite prin intermediul rețelei sociale Facebook, vor fi colectate date cu caracter personal sub formă de cookie-uri. Acestea sunt colectate, procesate și stocate de Facebook. Pentru mai multe informații, precum și setări privind confidențialitate datelor sunt disponibile prin accesarea website-ului următor: www.facebook.com/policy.php

Asociația ActiveWatch stochează și utilizează cookie-uri în cadrul website-ului CCSI pentru a putea oferi o experiență mai bună de navigare, precum și informații relevante pentru vizitatorii website-ului. Cookie-urile sunt necesare pentru operare în parametri optimi ai website-ului CCSI, precum și pentru îndeplinirea funcțiilor acestora. Dacă utilizatori nu permit sau blochează activitatea cookie-urilor, există posibilitatea ca website-ul să nu funcționeze corespunzător.

Se poate renunța la utilizarea cookie-urilor și opta pentru o utilizare anonimă a website-urilor. Accesând preferințele următoarelor browsere privind cookie-urile, vizitatorii pot afla mai multe informații despre politicile  de confidențialitate și despre modul în care se poate renunța la utilizarea cookie-urilor:

 

Chrome:  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&hlrm=en

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/block-websites-storing-cookies-site-data-firefox
 

Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Opera: https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/

În anumite cazuri website-ul CCSI poate utiliza cookie-urile unei terțe părți. Acestea provin de la furnizori de servicii care contribuie la îmbunătățirea experienței de utilizare pentru vizitatorii website-ului. Asociația ActiveWatch nu este direct responsabilă pentru confidențialitatea informațiilor transmise prin cookie-uri provenite de terțe părți.

Cookie-uri pe care le utilizăm sau le putem utiliza provenite din terțe părți pot proveni prin integrarea unor servicii precum: Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads, integrări ale plug-in-urilor rețelelor sociale etc.

Pentru protecția vizitatorilor website-ului https://servicii-integrate.ro/ și a funcțiilor mediate de acesta, Asociația ActiveWatch va cerceta, va raporta și va remedia problemele în cazul utilizării abuzive a website-ului și a funcțiilor acestuia.